Perspectiefnota 2021 - 2024

2. Trends en ontwikkelingen

Bestuurlijk domein

Digitalisering en ICT

Digitalisering neemt een steeds grotere vlucht in de maatschappij. Dat raakt het functioneren van de gemeentelijke organisatie, zowel voor de dienstverlening als de bedrijfsvoering.

Digitale trends die om aandacht vragen zijn informatiebeveiliging, verdere digitalisering van de dienstverlening en meer focus op social media, informatiemanagement en datagericht werken. Daarnaast speelt een ontwikkeling naar het meer op afstand zetten van de techniek, dus niet langer in eigen beheer maar in de cloud. Ook de communicatie met inwoners en bedrijven is mede door digitalisering aan verandering onderhevig.

Om aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen is het noodzakelijk om de informatievoorziening, ICT en werkprocessen toekomstbestendig door te ontwikkelen. Maar ook dat geïnvesteerd wordt in medewerkers door het ontwikkelen van digitale kennis en vaardigheden te faciliteren. Dit is in lijn met de organisatievisie.

De gemeentelijke organisatie gaat doorgroeien naar een 100% digitale organisatie. De basis ligt er, zoals gebleken is tijdens de coronacrisis, maar er zijn nog forse stappen te maken. Dit leidt onontkoombaar tot meer investeringen (in marktconforme oplossingen).

Wendbare medewerkers

De gemeentelijke bedrijfsvoering wordt geconfronteerd met een uitdaging die niet uniek is: de arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig en wendbaarheid is van groot belang. Enerzijds wordt het werven van medewerkers met de juiste kwalificaties steeds lastiger. Dat vraagt om slimme werving & selectie. Anderzijds is het cruciaal om nog meer in te zetten op het doorontwikkelen van de huidige medewerkers.

Besluitvormingsprocessen

Een andere trend is dat er mede onder invloed van de informatiemaatschappij steeds meer sprake is van juridisering van onenigheid of onvrede ten aanzien van gemeentelijke besluiten of beleid. Dit vraagt om heldere communicatie maar ook om het op orde hebben en houden van de (besluitvormings)processen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 13:34:59 met de export van 08/20/2020 13:16:51