Perspectiefnota 2021 - 2024

3. Financieel beeld

3.2 Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen. Deze hebben voornamelijk betrekking op indexeringen.

Bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

2024

A1. Overheveling archief

-50

-50

-50

A2. Bijdrage Stichting RIJK

-11

-11

-11

-11

A3. CAO-afspraken Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

-21

-16

-21

-21

-22

A4. Overdracht bodemtaken

-95

-95

-95

-95

A5. Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

7

7

7

7

-21

-116

-170

-170

-171

A1. Overheveling archief

De archiefinspectie Noord-Hollands Archief heeft geconstateerd dat het digitaliseren en overbrengen van het archief in een hoger tempo dient te geschieden om aan wettelijke verplichtingen te blijven voldoen. In 2020 wordt de nieuwe Archiefwet van kracht. De overbrengingstermijn wordt dan, met een overgangsperiode, verkort van 20 jaar naar 10 jaar. Voor 2020 en 2021 zijn hiervoor al extra middelen geraamd. Het is noodzakelijk om voor 2022-2024 hiervoor ook € 50.000,- per jaar ter beschikking te stellen.

A2. Bijdrage Stichting RIJK

In de Kadernota 2021 van Stichting RIJK zijn de bijdragen van de gemeenten opnieuw doorgerekend. De bijdrage van Heemskerk stijgt structureel met € 10.931,- met ingang van 2021. De begroting van Stichting RIJK bestaat voor ongeveer 75% uit loonkosten. Indexering van de loonkosten vormt dan ook een groot deel van de stijging van de begroting.
In de begroting is onder andere een flexibele schil van inhuurkrachten opgenomen. RIJK geeft aan dat nog wordt overwogen of deze post voor externe inhuur zal worden omgezet in een flexibele schil op basis van interne loonkosten. Hierdoor kan de definitieve begroting iets lager uitvallen dan nu is voorzien.
De kosten zijn gebaseerd op de deelnemende gemeenten. Bij toe- of uittreding van een gemeente, zal het tarief mogelijk wijzigen. Castricum heeft in 2019 aangegeven te overwegen in de toekomst uit te treden. Wat daarvan de financiële gevolgen voor Heemskerk zullen zijn, is nog niet te zeggen.

A3. CAO-afspraken Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

Door de nieuwe CAO-afspraken zoals afgesloten in 2019 stijgen de loonkosten van ODIJ vanaf 2020 structureel met 6,25%. In de oorspronkelijke Begroting 2020 van de ODIJ is rekening gehouden met een loonstijging van 1,6%. Voor Heemskerk betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de ODIJ met € 20.884,- in 2020, € 16.171,- in 2021 oplopend naar € 21.572,- in 2024.

A4. Overdracht bodemtaken

Bij het van kracht worden van de Omgevingswet worden bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken Wet Bodembescherming naar de gemeenten gedecentraliseerd. Middelen worden van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld.
Op dit moment is geen zicht op de verdeling en de omvang van de middelen.
Deze taken worden momenteel onder mandaat van de provincie door de ODIJ uitgevoerd. Voor de bekostiging vanaf 2021 heeft de ODIJ per gemeente een indicatieve berekening gemaakt over de hoogte van de bijdrage. Voor Heemskerk betreft de bijdrage met ingang van 2021 structureel € 95.012,-.

A5. Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

De provincies en de gemeenten zijn bevoegd gezag voor de externe veiligheid bij bedrijven. De ODIJ voert deze taak voor Heemskerk uit. Het Rijk financiert. Op basis van een specifieke verdeelsleutel worden de middelen over de provincies en gemeenten verdeeld. Vanaf 2021 worden de middelen direct via het Gemeentefonds verdeeld. In de Septembercirculaire 2020 wordt de verdeling van de middelen bekend gemaakt. De ODIJ heeft de bijdragen op indicatieve basis berekend. Heemskerk kan vanaf 2021 rekenen op een structurele bijdrage van € 6.526,-.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 13:34:59 met de export van 08/20/2020 13:16:51