Perspectiefnota 2021 - 2024

3. Financieel beeld

3.4 Nieuw beleid en wensen

Alle andere ontwikkelingen die om extra middelen vragen worden geduid als ‘wensen’ of 'nieuw beleid'. Hierin heeft de gemeente volledig de vrijheid om deze initiatieven wel of niet uit te voeren. Het zijn geen verplichte wettelijke taken en zijn beleidsvoornemens die door de organisatie worden voorgesteld.

Bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

2024

W1. Buurtgezinnen

-42

W2. Structureel krediet speeltoestellen (kapitaallasten miv 2025)

W3. Voetpaden Assumburg-Oud Haerlem, Vlaskamp en Stroomwal/geluidswal A9

-40

-40

-35

W4. Openbaar schoolplein basisschool locatie Willem van Coulsterstraat

-4

-4

-4

W5. Sportcontrainer bestuurlijke wens uitvoering sportbeleid

-3

-9

-3

W6. Groenbeleidsplan 2019 (BIRB/2019/2819)

-56

-19

-19

W7. Gebiedsprogramma Oosterwijk

-45

W8. Duurzaamheidslening

-13

-13

-13

-13

W8. Dekking vanuit de bestemmingsreserve Energietransitie

13

13

13

13

W9. Techport 2020

-10

-10

-10

W10. Centrummanagement

-25

-25

-25

-25

W11. Invest MRA

-15

-15

-15

-15

W12. Kleine projecten openbare ruimte

-11

-15

-15

-15

-15

W13. Groenspoor

-66

-66

-66

W14. Doorfietsroute IJmond

-8

-77

-277

-196

-169

-69

W1. Buurtgezinnen

Voorgesteld wordt voor de inzet van Buurtgezinnen ook in 2021 een incidentele subsidie te verstrekken en daarbij uit te gaan van het bedrag dat voor 2020 is verstrekt: € 42.400,- .

De preventieve inzet van Buurtgezinnen, waarbij een koppeling plaatsvindt tussen steungezinnen en vraaggezinnen, is met name gericht op de ondersteuning bij de opvoeding. De inzet van Buurtgezinnen kan worden gezien als een transformatie van de ondersteuning aan gezinnen: het aanbod komt in de plaats van formele hulp (met name ambulante jeugdhulp) en draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen. In gemeenten waar Buurtgezinnen al langer wordt ingezet, is deze kanteling van formele naar lichtere (passende) ondersteuning duidelijk zichtbaar. Tevens is daarbij sprake van een daling van de kosten van de ondersteuning per gezin. Een voortzetting via een incidentele subsidie in 2021 biedt de ruimte om effecten van het aanbod van Buurtgezinnen in Heemskerk over een wat langere periode te bezien en om op zorgvuldige wijze eventuele besluitvorming over structurele inzet in daarop volgende jaren te laten plaatsvinden.  

Voor de overige jaren wordt er binnen het Sociaal domein naar gestreefd om nieuw aanbod te laten plaatsvinden binnen het beschikbare budget ("nieuw voor oud"): we betrekken dit bij de actualisering van het subsidiebeleid (zie hiervoor hoofdstuk 4).

W2. Structureel krediet speeltoestellen

Bij de Voorjaarsnota 2019 is structureel budget speelvoorzieningen omgezet naar structurele kredieten speelvoorzieningen. Dit jaarlijkse krediet loopt tot en met 2023. Voorgesteld wordt ook voor 2024 een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen. En deze kosten af te schrijven in een periode van 15 jaar. De hieraan verbonden kapitaallasten worden met ingang van 2025 in de begroting opgenomen en bedragen voor dat jaar € 4.083,-.

W3. Voetpaden Assumburg-Oud Haerlem, Vlaskamp en Stroomwal/geluidswal A9

De half verharde voetpaden op bovengenoemde locaties zijn van een leemachtig materiaal gemaakt dat in droge periodes hard, vlak en goed toegankelijk is. In natte periodes, herfst en winter, zijn de paden zacht, drassig en niet meer goed beloopbaar. Er komen in deze periode ook veel klachten/meldingen binnen over de onderhoudstoestand van de paden. Voorstel is om de voetpaden van een nieuwe verhardingslaag te voorzien. Het huidige onderhoudsbudget voorziet hier niet in. De totale kosten bedragen € 115.000.-. Dit kan gefaseerd worden uitgevoerd en brengt kosten met zich mee voor 2021 € 40.000,-, 2022 € 40.000,- en 2023 € 35.000,-.

W4. Openbaar schoolplein basisschool locatie Willem van Coulsterstraat

Deze basisschool zal worden ingezet als wissellocatie voor verschillende basisscholen. De buitenruimte rondom deze basisschool dient te worden heringericht voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook zal deze buitenruimte openbaar gemaakt worden zodat ook buurtkinderen gebruik kunnen maken van de speelvoorzieningen. Voor de herinrichting is in 2021 een krediet nodig van € 50.000,-, af te schrijven over een periode van 15 jaar.

W5. Sportcontrainer bestuurlijke wens uitvoering sportbeleid

De sportcontrainer is een uitklapbare verplaatsbare container voor in de buitenruimte. De container is ingericht voor sportactiviteiten om het voor kinderen, jongeren en volwassenen mogelijk te maken om op een laagdrempelige manier kennis te maken met calisthenics of bootcamp activiteiten. Omdat het geen vaste voorziening is kan met behulp van deze voorziening een ultieme plek worden uitgezocht voor het plaatsen van een vaste sportplek. Daarnaast kan de container worden gebruikt door verschillende sportverenigingen en scholen, als zijnde een buiten gymlokaal. Voor de aanschafkosten van deze sportcontrainer is in 2021 een incidenteel krediet van € 25.000,- nodig met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. De variabele kosten om de container te onderhouden en tweejaarlijks op een andere plek binnen de gemeente te verplaatsen zijn met ingang van 2023 geschat op een tweejaarlijks structureel budget van € 6.000,-.

W6. Groenbeleidsplan 2019 (BIRB/2019/2819)

De raad heeft in oktober 2019 het Groenbeleidsplan 2019 vastgesteld. Hierin zijn diverse initiatieven opgenomen zoals het vergroenen van schoolpleinen, stimuleren groene initiatieven van bewoners, versterken hoofdgroenstructuur, boomspiegels vergroenen en stimuleren geveltuinen. Daarnaast is in het plan opgenomen om een Tiny forest aan te leggen bij basisschool De Vlinder. De budgetten voor deze initiatieven bedragen incidenteel € 56.000,- voor 2020 en voor 2021 en 2022 jaarlijks € 18.500,-.

W7. Gebiedsprogramma Oosterwijk

De wijk Oosterwijk ligt op de grens van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Het is een naoorlogse wijk met een grote sociale huurvoorraad in eigendom van Woonopmaat en Pré Wonen. Fysieke en sociale problematiek gaan hand in hand en vragen om investeringen. Het winkelcentrum Europaplein is gedateerd en aan vernieuwing toe. De eigenaar heeft concrete plannen tot modernisering.

Partijen hebben met elkaar uitgesproken dat er behoefte is aan duidelijkheid over de ontwikkelrichting van Oosterwijk. Dit moet stapsgewijs zijn beslag krijgen in een integraal gebiedsprogramma Oosterwijk, met aandacht voor fysieke, sociale en economische wijkversterking. De vernieuwingsopgave betreft een langdurig proces, partijen zien de noodzaak om hierin nauw samen te werken.

Voor het opstellen van het gebiedsprogramma is budget nodig voor een extern projectleider. De incidentele kosten hiervan worden in 2021 geraamd op € 45.000,-.

W8. Duurzaamheidslening

Vanuit het nieuwe Milieubeleidsplan 2020-2023 is onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een duurzaamheidslening voor het faciliteren van duurzame initiatieven. De gemeente Beverwijk heeft medio 2019 een dergelijke lening voor particuliere woningeigenaren gelanceerd. Dit blijkt succesvol te zijn. Er is reeds een kwart van het fonds (€ 1.000.000,-) uitgeleend. Naar verwachting is ook in de gemeente Heemskerk hetzelfde resultaat haalbaar. Inwoners kunnen op dit moment bijvoorbeeld een gratis energiescan voor hun woning laten uitvoeren. Voor de vervolgstap, het treffen van maatregelen, kan de duurzaamheidslening hen financieel faciliteren met leningen tussen minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-. De leningen moeten in maximaal 10 jaar worden afgelost, waarmee weer nieuwe leningen kunnen worden afgesloten (kostenneutraal). Voor Heemskerk wordt voorgesteld om voor 2021 € 500.000,- in het fonds te storten en bij succes nog eens € 500.000,- te storten voor 2022 en 2023. Voor de uitvoering van een op te stellen regeling worden kosten voor de inhoudelijke en financiële afhandeling van aanvragen gemaakt. Het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) vraagt 0,5% van de resterende middelen in het fonds (maximaal € 2.500,- bij een fonds van € 500.000,-). De Omgevingsdienst IJmond kan de communicatie en de inhoudelijke afhandeling uitvoeren voor € 10.000,- per jaar. Het fonds kan vanuit de bestemmingsreserve Nieuw beleid worden gevuld. Dekking van de kosten kan gebeuren vanuit de bestemmingsreserve Energietransitie. Bij het opstellen van de regeling wordt nader bepaald welke doelgroepen (particuliere huishoudens, eigenaren maatschappelijk vastgoed, bedrijven) en welke maatregelen voor een lening in aanmerking komen (isolatie, duurzame energie, groene daken etc.). De definitieve regeling wordt in 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

W9. Techport 2020

Techport 2020 is een publiek-private samenwerking. De partners trekken gezamenlijk op in de uitvoering van de meerjarenagenda. Inmiddels zijn bijna 40 scholen en bedrijven uit de IJmond partner van Techport. Zij hebben zich gecommitteerd aan de meerjarenagenda van Techport.
Techport zet zich in de private-publieke samenwerking in om de excellente economische regio van de Maak- en Onderhoudsindustrie in Nederland te worden. In deze samenwerking heeft Techport een verzoek gedaan voor een financiële jaarlijkse bijdrage van € 10.000,- voor de jaren 2020 tot en met 2022. Deze bijdrage is bestemd voor de organisatie en promotie van de Techport Technologieweek (inclusief netwerkevent) en de innovation tribes. Techport zorgt dat scholen en bedrijven uit de gemeente Heemskerk gratis gebruik kunnen maken van deze activiteiten. Techport zorgt dat de activiteiten aansluiten bij de actuele behoefte en vraagstukken (vraaggerichte aanpak).

Techport is opgericht met het doel de economische groei en de weerbaarheid van de IJmond regio te vergroten. Dit sluit aan bij het Coalitieakkoord. Daarin staat dat de gemeente Heemskerk een regionaal afgestemde ontwikkeling van economie steunt.

Als de gemeente er niet voor kiest om Techport te ondersteunen met de gevraagde financiële bijdrage dan kunnen bedrijven en scholen uit de gemeente Heemskerk niet gratis gebruikmaken van de Techport Technologieweek (inclusief netwerkevent) en de innovation tribes. Daarbij geeft de gemeente een signaal af dat haar commitment naar de regio (gemeenten, bedrijven en scholen) anders is geworden.

W10. Centrummanagement

Vanaf 2018 wordt de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) in het centrum ondersteund door een centrummanager. Een partij die ondersteuning biedt bij het uitvoeren en betrekken van ondernemers, communicatie en promotie van het centrumgebied. De centrummanager is de ‘linking pin’ tussen de gemeente, het BIZ-bestuur, de ondernemers en overige stakeholders. Daarnaast behartigt de centrummanager de belangen van de ondernemers en houdt belangrijke ontwikkelingen en kansen voor het centrum in de gaten. De ervaringen hebben aangetoond dat centrummanagement meerwaarde heeft. De meerwaarde is onder andere om er voor te zorgen dat de stakeholders op de juiste manier met elkaar communiceren, plannen maken, prioriteiten stellen, elkaar betrekken bij projecten met als doel een toekomstbestendig  centrum te realiseren voor de inwoners, bezoekers en ondernemers. Met de huidige economische ontwikkelingen is het urgent dat deze aandacht er ook de komende jaren blijft, wil het centrum van Heemskerk relevant blijven.

De afgelopen periode is de financiering van centrummanagement onder andere gefaciliteerd met een subsidiebijdrage van de Provincie Noord-Holland. Vanaf 2021 moeten we als gemeente zelf deze kosten financieren. Met ingang van 2021 bedraagt het structurele budget voor Centrummanagement € 25.000,-.

W11. Invest-MRA

Nederland staat voor grote opgaven in de transitie op het gebied van de energie, klimaat en circulaire economie. Er ligt ook dus in onze regio een grote transitieopgave die niet door afzonderlijke gemeenten kan worden opgepakt. Invest-MRA is de oprichting van een kleine zelfstandige organisatie met professionals en een fonds ter financiering van grote projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie in de Provincie Noord-Holland. Het fonds wordt opgezet om een sterk regionaal ecosysteem voor duurzame economische ontwikkeling te realiseren en een versnelling voor elkaar te krijgen bij de grootschalige transitieopgave in de MRA en Noord-Holland. Dit door te helpen om business cases sluitend te maken. Daarbij is het fonds ook het voorportaal van Invest-NL.

Als gemeente hebben we de keuze om deel te nemen in het fonds Invest-MRA. Voor het fonds Invest- MRA wordt van deelnemers een financiële bijdrage gevraagd van 1 % van de gemeentelijke begroting. Het fonds is revolverend, wat betekent dat de investeringen terugkomen. Er is dus geen sprake van subsidie, maar van deelnemingen en investeringen in technieken en initiatieven, die vanuit de markt niet de ruimte krijgen om zich te bewijzen. Door deze werkwijze met een investeringsfonds in plaats van subsidie krijgt de overheid (dus ook Heemskerk) zijn geïnvesteerde middelen op termijn weer terug.

Mocht Heemskerk er niet voor kiezen om deel te nemen en het fonds gaat wel van start dan ‘profiteren’ we wellicht op de lange termijn financieel niet van het fonds (deze kans is aanwezig) en nog belangrijker draagt zij niet bij aan de versnelling realisatie grootschalige transitieopgave MRA en Provincie Noord-Holland. Wel is het zo dat bij geen deelname in Invest MRA dat projecten of bedrijven, die zijn gevestigd in Heemskerk, nog wel een beroep kunnen doen op het fonds.

Deelnemen in Invest-MRA sluit aan bij de wensen uit het Coalitieakkoord, waar aangegeven wordt dat Heemskerk op een directe en actieve wijze deel neemt aan het overleg, beleids- en besluitvorming in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en een regionaal afgestemde ontwikkeling van onder andere duurzaamheid steunt. Met ingang van 2021 bedraagt de structurele bijdrage € 15.000,- (rente op de lening, 1,5% over € 1.000.000,-) voor financiering van de rentelasten conform uitgangspunten van de begroting.

W12. Kleine projecten openbare ruimte

Aanleg 6 parkeerplekken aan de Begijneweid inclusief groencompensatie (burgerinitiatief). Verwijderen vergroenen parkeerterrein naast Jan van Kuikweg 5 (overlast dealen). Voor 2020 betreft dit een incidenteel budget van € 11.000,-.
Kleine her-inrichtingen die voortvloeien uit parkeermaatregelen, burgerinitiatieven, seniorproof inrichten, wijzigen openbaar vervoerroutes, verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en/of terugdringen verharding. Met ingang van 2021 structureel budget van € 15.000,-.

W13. Groenspoor

In januari 2019 is gestart met Groenspoor. Groenspoor is het realiseren van een fijnmazig groen netwerk in Heemskerk en tussen Heemskerk en andere gemeenten door de koppeling van sociale en groene kansen die inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen zien op lokaal niveau. Dit alles moet na 3 jaar zelf kunnen voortbestaan zonder verdere ondersteuning.
De aanpak Groenspoor gaat uit van gemeenschappelijke belangen, van “verlangenverstrengeling'. Groenspoor verbindt diverse relevante maatschappelijke en economische doelen met elkaar zoals klimaatbestendigheid, gezondheid, biodiversiteit, recreatie en burgerparticipatie. De basis zijn de groene infrastructuur van Heemskerk en de al bestaande ideeën, wensen en initiatieven. Om de continuïteit er in te houden wordt voorgesteld om voor 3 jaar Groenspoor aan te gaan. De jaarlijkse kosten voor inzet van De Groene Reiger voor het driejarenplan Groenspoor Heemskerk bedraagt voor de jaren 2021 tot en met 2023 € 65.730,-.

W14. Doorfietsroute IJmond

De Maerelaan is de laatste schakel in de IJmondiale doorfietsroute. De Maerelaan is eenvoudig aan te passen door het aanbrengen van fietsstroken. Benodigd krediet in 2023 € 140.000,- af te schrijven in een periode van 25 jaar.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 13:34:59 met de export van 08/20/2020 13:16:51