Perspectiefnota 2021 - 2024

Home

4. Taskforce

Onderwerp & programma onderdeel

Besparing 2020

Besparing 2021

Besparing 2022

Besparing 2023

Besparing 2024

1 Bestuurlijk domein

01

Bezuiniging organisatie

100.000

150.000

150.000

150.000

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

02

Burgerkracht

70.000

110.000

140.000

140.000

03

Minder bestuurders en ondersteuning, vermindering rekenkamer budget

-

47.500

106.750

168.500

03a

Korten fte op de griffie

pm

pm

03b

Korten op budget rekenkamer

pm

pm

pm

04

Vergoeding raadsleden ten behoeve van voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

18.750

25.000

25.000

1.2 Dienstverlening

05

Versobering aankleding ceremonies ca.

6.125

12.425

12.425

12.425

12.425

1.3 Economische zaken

06

Leges kostendekkend

42.500

42.500

42.500

42.500

1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven

07

Groene leges

17.500

30.000

30.000

2.0 Sociaal Domein

2.1 Zorg en welzijn, nieuwe stijl

08

Beëindigen financiering JOGG

45.000

45.000

-

45.000

09

Beëindiging subsidie preventieve huisbezoeken 80-jarigen

12.000

24.000

24.000

24.000

10

Sluiting van een buurtcentrum (na onderzoek)

50.000

100.000

100.000

100.000

2.3 Sport, cultuur en recreatie

11

Beëindiging subsidie Culturele Cirkel

-

-

-

-

12

Onderschrijding subsidiëring sportverenigingen

80.000

-

-

-

-

13

Verlaging budget subsidies extra doelgroepen Sport

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

14

Minder formele speelruimte

23.000

6.000

9.000

12.000

15

Minder Jongeren Ontmoeting Plekken (JOP).

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

16

Kunstobjecten openbare ruimte verkopen/adopteren

15.000

15.000

15.000

15.000

2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

17

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

99.000

99.000

99.000

99.000

18

Beëindiging regeling hulp bij het huishouden voor mantelzorgers

64.000

64.000

64.000

64.000

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

19

Beëindigen bijdrage onderwijsbegeleiding

94.000

94.000

94.000

94.000

2.6 Werk en inkomen

20

Subsidie ten behoeve van activering (door Welschap)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

21

Lagere bijdrage gemeenschappelijk Regeling IJmond Werkt!

31.000

56.000

75.000

92.000

22

Overschot gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

100.000

200.000

300.000

300.000

23

Overschot collectieve ziektekostenverzekering

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

24

Beëindiging regeling duurzame gebruiksgoederen

155.000

155.000

155.000

155.000

25

Verlagen budget cliëntparticipatie

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

26

Middelen toegang arbeid doelgroep laten vervallen

120.000

120.000

120.000

3 Fysiek domein

3.1 Ruimte

27

Oneigenlijk grondgebruik/verkopen groen

-

20.000

20.000

20.000

20.000

3.2 Bereikbaarheid

29

Uittreden Mobiliteitsfonds van het ODIJ

87.000

87.000

87.000

87.000

30

Overdekte oplaadfaciliteiten voor fietsen

15.000

-

-

-

-

31

Buurtbus

25.000

-

-

-

-

32

Bamboe borden

15.000

15.000

15.000

15.000

3.3 Milieu en duurzaamheid

34

BTW meenemen in kostendekkendheid 100% tarieven

-10.000

-

289.000

578.000

867.000

35

Privatiseren begraafplaats plus concessie crematorium.

-

-

65.000

65.000

65.000

36

Nestkasten

-

15.000

15.000

-

-

Algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien

37

Actualisering investeringsschema

150.000

150.000

150.000

150.000

Mutatie reserves

38

Overschot reserve Statushouders

165.000

-

Onderzoeken

39

Kanteling aanbod (preventief, maatwerk en specialistisch) en transformatie toegang en subsidies

-

-

50.000

100.000

200.000

40

Onderzoek: afstoten/privatiseren vastgoed

100.000

100.000

100.000

41

Inzet middelen OAB (zodat regulier budget vrijvalt)

230.500

230.500

230.500

230.500

230.500

41a

Instellen uitgaveplafond loonkosten

590.000

685.000

792.000

41b

Onderzoek: Taakstelling accommodatiebeleid en vastgoed

75.000

150.000

200.000

Eindtotaal exclusief extra OZB verhoging

779.125

1.710.425

3.210.675

3.727.175

4.399.925

42

Extra OZB verhoging

Besluitvorming over de verhoging van de OZB is verdaagd tot de begrotingsbehandeling in het najaar van 2020

Eindtotaal inclusief extra OZB verhoging

779.125

1.710.425

3.210.675

3.727.175

4.399.925

Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 13:34:59 met de export van 08/20/2020 13:16:51