Perspectiefnota 2021 - 2024

3. Financieel beeld

3.3 Noodzakelijke ontwikkelingen

Noodzakelijke ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onuitstelbaar, onoverkomelijk en absoluut noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de organisatie of om de verplichte taken uit te voeren. De gemeente heeft hierbij zelf beperkte invloed of keuzevrijheid. Het gaat dan vaak om fasering in de tijd of uitvoering in kwaliteitsniveau.
De grote posten die dit overzicht het meeste beïnvloeden zijn de investeringen uit het onderwijs huisvestingsprogramma, de uitgaven op het gebied van ICT en de incidentele kosten voor de conservering van de tunnel op de Laan van Broekpolder en de vervanging van het kunstgrasveld voor ODIN'59.

Bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

2024

N1.Audio/video raad

-17

-17

-17

N2. ICT: werkplekken, technische infrastructuur en informatiebeveiliging

-461

-154

-107

-105

N3. Vervanging financieel systeem en personeels- en salarissysteem

-286

-488

-283

-53

-53

N4. Digitalisering dienstverlening

-350

-350

N5. Uitbreiding areaal

-10

-6

-6

-6

N6. Extra onderhoudskosten waterpartijen

-18

-18

-18

-18

N7. Onderhoud bomen

-30

-30

-30

-30

N8. Krediet Riolering 2020

-74

-74

-74

-74

N8. 100% kostendekkendheid rioolrechten

74

74

74

74

N8. Krediet riolering 2024 (kapitaallasten miv 2025)

N9. Krediet vervanging beschoeiingen (kapitaallasten miv 2025)

N10. Vervangen conservering tunnel Laan van Broekpolder

-300

N11. Kunstgrasvelden voetbalverenigingen

-325

N12. Anthonie Verherentstraat 1

77

75

75

74

N12. Taakstelling beheer- en exploitatiekosten accommodaties

-75

-74

N13. Meer Waarde uit Afval

-93

-91

-90

N13. Meer Waarde uit Afval

93

91

90

N14. Vervangen armaturen (kapitaallasten miv 2025)

N15. Uitbreiding formatie BOA's

-50

-50

-50

-50

-50

N16. Werken met en opstellen van het Omgevingsplan

-250

-250

N17. Programma energietransitie

-200

-200

-200

-200

N18. Klimaatadaptatie

-25

-25

-25

N19. Programma Onderwijshuisvesting 2020

-15

-15

-15

-15

N20. IHP 2019-2033, krediet 2021 Kennemercollege Mavo

-190

-188

N20. IHP 2019-2033, incidentele kosten

-330

-409

-336

-2.445

-1.653

-711

-1.090

N1. Audio/video raad

Eind 2019 werd de gemeente geconfronteerd met aanhoudende problemen met het geluid tijdens raads- en commissievergaderingen. In overleg met de griffie is vervolgens geconstateerd dat er nog tal van ontwikkelingen spelen die vragen om een geïntegreerde oplossing. Dat betreft onder andere:

  • De mogelijkheid van digitaal stemmen.
  • Ondertiteling van de vergadering.
  • Stukken online ter beschikking brengen per agendapunt tijdens de vergadering.
  • Inrichting van de vergaderzaal.
  • De digitale documentenstroom verder te koppelen of integreren.

Omdat de oplossing van de vraagstukken verder gaat dan de vervanging van microfoons, vindt er in 2020 een uitgebreid onderzoek plaats. Verwacht wordt dat er in het 1e kwartaal van 2021 gestart kan worden met de implementatie van een toekomstbestendige oplossing.

De benodigde investeringen zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Met de nodige slagen om de arm wordt geschat dat er een investering nodig zal zijn van tenminste € 150.000,- in 2021 (afschrijving in 10 jaar). Dit bedrag kan aanzienlijk oplopen als uiteindelijk bijvoorbeeld ook bouwkundige wijzigingen gewenst worden.

N2. ICT: werkplekken, technische infrastructuur en informatiebeveiliging

De uit 2011 daterende werkplekken zijn in 2020 volledig afgeschreven en aan vervanging toe. Investeringen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat support door de leverancier niet meer wordt geleverd en het risico op beveiligingsissues toeneemt. Met behulp van externe ondersteuning is een project gestart om de werkplek inrichting te vernieuwen. De faciliteiten die hierdoor aan de medewerkers ter beschikking worden gesteld voldoen daarmee weer aan de eisen van deze tijd. Uiteraard wordt daarbij bijzondere aandacht besteed aan informatiebeveiliging en privacy binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit vraagt naast toenemende technische en organisatorische voorzieningen ook om continue aandacht voor bewustzijn in houding en gedrag. De gemeente moet blijven voldoen aan de wettelijke eisen, verplichte audits en de organisatie proactief kunnen beschermen tegen de toenemende cyber criminaliteit.

Het huidige serverpark wordt gefaseerd en op natuurlijke momenten (om desinvesteringen te voorkomen) de komende jaren afgebouwd omdat er steeds meer gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden die de cloud biedt. Er wordt rekening gehouden met het feit dat cloudoplossingen niet per definitie goedkoper zijn dan in-huis oplossingen. Ook is nog niet alle software beschikbaar via de cloud.

De benodigde investeringen in werkplek hardware, bovenop de al eerder ter beschikking gestelde middelen, worden geraamd op € 250.000, voor zowel 2021 als 2022 (afschrijving in 5 jaar).
De voor 2021 eenmalig benodigde middelen voor o.a. ontwikkeling, implementatie, informatiebeveiliging en projectmanagement bedragen € 461.000,- voor 2021 en € 100.000,- voor 2022.

N3. Vervanging financieel systeem en personeels- en salarissysteem

Op dit moment wordt gebruikgemaakt van verschillende leveranciers voor de diverse administratieve processen rondom de personeels- en salarisadministratie (PSA), Human Resource (HR) en Finance (FIN). Dit huidige PSA, HR en FIN landschap is erg divers, verouderd, kent veel handmatige werkzaamheden en er is nauwelijks managementinformatie beschikbaar. De lopende contracten voor de diverse systemen moeten opnieuw worden aanbesteed. Er wordt momenteel een aanbestedingstraject voorbereid voor de invoering van een nieuwe PSA, HR en FIN oplossing. Met behulp van externe ondersteuning wordt gekeken naar oplossingen in de markt die vergaande integratie mogelijk maken.

De vervanging van bovengenoemde systemen vraagt extra personele capaciteit omdat de winkel open blijft tijdens de implementatie. Het werken met het nieuwe systeem vraagt daarnaast om andere kennis en competenties dan nu aanwezig zijn. De integratie van verschillende bedrijfsvoeringssystemen en de doorontwikkeling van de medewerkers van HR en Financiën is noodzakelijk. Op termijn levert de doorontwikkeling een efficiëntere organisatie op. De aanloop naar die efficiëntere organisatie vraagt om inzet van extra capaciteit (kennis en kunde) in 2021 en 2022. De efficiencywinst is verdisconteerd in de hierna genoemde bedragen.

De eenmalige kosten voor o.a. ontwikkeling, implementatie, projectmanagement en doorontwikkeling organisatie en medewerkers bedragen:
Voor 2020: € 286.000,-
Voor 2021: € 435.000,-
Voor 2022: € 230.000,-

Voor 2021 en daarna een jaarlijks budget van € 53.000,- voor licenties en functioneel beheer.

N4. Digitalisering dienstverlening

Bij vaststelling van de Informatievisie in 2016 heeft de raad middelen (in de vorm van kredieten voor 4 jaar) ter beschikking gesteld om de digitalisering van de dienstverlening te vergroten. Deze digitaliseringsslag heeft ertoe geleid dat er beduidend meer aanvragen digitaal binnenkomen. Deze lijn zal worden doorgezet, ook gedreven vanuit de landelijke ontwikkelingen, de Wet Open Overheid (WOO) en digitale toegankelijkheid.

Dit betekent dat digitalisering van de dienstverlening het nieuwe zaakgericht werken is en processen verder digitaal gestroomlijnd en ontwikkeld moet worden vanuit 1 digitaal loket voor inwoners en organisaties. Het is voor Heemskerk van belang om strategisch te kunnen sturen op de digitalisering van de dienstverlening. Het heeft impact op de organisatie, de processen en de medewerkers en vraagt om een integrale aanpak en sturing op de onderlinge samenhang. Er wordt nu gewerkt aan een visie voor digitalisering van de dienstverlening en vooruitlopend hierop is naar verwachting voor 2021 en 2022 een jaarlijks budget van € 350.000,- nodig.

N5. Uitbreiding areaal

Als gevolg van uitbreiding van het areaal groen moet met ingang van 2021 meer plantsoen worden onderhouden. Het betreft nieuwe aanleg op de volgende locaties.

  • Maerten van Heemskerckstraat: aanleg fietsstraat en groenvoorziening.
  • Simon van Haerlemstraat en omgeving: aanleg groene P-plaatsen en groenvoorziening.
  • Reconstructie Tolweg: aanplant extra hagen.

De extra incidentele kosten voor onderhoud zijn in 2021 € 10.100,-. Met ingang van 2022 structureel € 6.100,-.

N6. Extra onderhoudskosten waterpartijen

Het algemene beleid van de gemeente is erop gericht een grotere biodiversiteit te realiseren.
Op meer plaatsen groeit riet in en langs de waterpartijen en wordt dit ook hoger.
Het onderhoud hiervan leidt tot stijging van de stortkosten. Het hiervoor geraamde budget is niet meer toereikend en dient met ingang van 2021 met structureel € 18.000,- te worden verhoogd.

N7. Onderhoud bomen

Om de veiligheid van de bomen te kunnen waarborgen worden deze in een cyclus van 5 jaar geïnspecteerd (Visual Tree Assessment).
Inmiddels is gebleken dat het beschikbare budget onderhoud bomen hiervoor niet meer toereikend is. Veroudering van het bomenareaal, nieuwe boomziektes die veel dood hout en extra snoeiwerk opleveren, klimaatverandering die meer tak- en boomsterfte veroorzaken en meer herplantwerk. Om  het noodzakelijke werk uit te laten voeren wordt met ingang van 2021 een structureel extra budget gevraagd van € 30.000,-.

N8. Krediet Riolering 2020

In de Jaarrekening 2019 is het krediet Vervanging riolering (2019) afgesloten. Het restant van dit krediet € 2.924.900,- wordt aan het krediet Vervanging riolering (2020) toegevoegd.
Achterliggende reden is dat de geplande vervanging c.q. groot onderhoud riolering in meerdere wijken is opgeschoven. Dit om diverse onderhoudswerken integraal en kostenefficiënt te laten samenvallen. Ook duurzaamheidsmaatregelen en klimaat-adaptieve maatregelen worden hierbij overwogen en meegenomen.

Volgens het huidige Water- en rioleringsplan wordt voor 2024 het investeringskrediet van € 1.200.000,- opgevoerd. De hieraan verbonden kapitaallasten worden met ingang van 2025 in de begroting opgenomen. Voor 2025 bedragen de kapitaallasten € 30.472,-. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats via de Rioolheffing.

N9. Krediet vervanging beschoeiingen

In 2017 zijn de beschoeiingen in Heemskerk geïnspecteerd en is geconstateerd dat een groot deel moet worden vervangen. In navolging hiervan is in de Voorjaarsnota 2018 een jaarlijks krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld. Dit jaarlijkse krediet loopt tot en met 2023. Voorgesteld wordt ook voor 2024 een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag kan worden afgeschreven in een periode van 25 jaar. De kapitaallasten worden met ingang van 2025 in de begroting opgenomen en bedragen voor dat jaar € 11.000,-.

N10. Vervangen conservering tunnel Laan van Broekpolder

De betonnen tunnelwanden en voegafdichtingen raken in slechte staat van onderhoud en zijn aan groot onderhoud toe. Bij de wanden van de tunnel laten stukken beton los en ook de voegovergangen zijn in slechte staat.
Voorgesteld wordt om de bestaande coating weg te stralen, het beton te herstellen en een nieuwe coating aan te brengen. Daarnaast moeten de voegen worden vervangen. Voorgesteld wordt om in 2021 een incidenteel budget van € 300.000,- beschikbaar te stellen.

N11. Kunstgrasvelden voetbalverenigingen

In 2009 zijn de hoofdvelden van voetbalverenigingen ADO’20 en Odin’59 van kunstgras voorzien. Het vervangen van de toplaag van deze kunstgrasvelden staat, nadat reeds levensduur verlengende maatregelen zijn genomen, in 2021 gepland. Voor het vervangen van de toplaag dient in 2021 een incidenteel budget van € 325.000,- per veld te worden opgenomen. Voor ADO'20 is dit budget reeds opgenomen en voor Odin'59 dient dit nog beschikbaar te worden gesteld.

N12. Anthonie Verherentstraat 1

Vanwege verkoop van het pand Anthonie Verherentstraat 1 kunnen de jaarlijkse exploitatielasten  worden afgeraamd. Voor 2021 betekent dit een incidenteel voordeel van € 77.189,- en voor 2022 een incidenteel voordeel van € 75.484,-. Vanaf 2023 kunnen de exploitatiekosten structureel worden afgeraamd ten gunste van de besparing op de onderhoud en exploitatielasten zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2019.

N13. Meer Waarde uit Afval

Meer ondergrondse containers voor grondstoffen en minder ondergrondse containers voor restafval met als doel te komen tot minder tonnages aan restafval. De hoogbouw en de wijken die geheel aangesloten zijn op ondergrondse containers, zoals de Broekpolder en de Waterakkers, zijn nog niet meegenomen in de projectkosten en dienen zeker meegenomen te worden om de VANG doelstelling te kunnen benaderen. In 2022 slechts 100 kg restafval per inwoner en in 2027 zelfs slechts 30 kg restafval per inwoner. In 2019 is nog 222 kg restafval per inwoner ingezameld aan huis of via een ondergrondse restafvalcontainer. Voor de uitvoering is een extra krediet nodig van € 350.000,- in 2021. De kosten worden geactiveerd gelijk aan de resterende looptijd van de dienstverleningsovereenkomst, 4 jaar. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit meerinkomsten Afvalstoffenheffing (100% kostendekkendheid).

N14. Vervangen armaturen

De kredieten in het investeringsplan voor het vervangen van armaturen lopen tot 2023. In 2024 zijn circa 450 tot 500 armaturen aan vervanging toe. Volgens het vervangingsschema armaturen is in 2024 een krediet nodig van € 167.000,-. Af te schrijven in een periode van 20 jaar. De hieraan verbonden kapitaallasten worden met ingang van 2025 in de begroting opgenomen. Voor 2025 bedragen de kapitaallasten € 10.855,-.

N15. Uitbreiding formatie BOA's

In verband met formatie-uitbreiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van 4 naar 6 worden meer kosten aan opleidingen, communicatie, software en overwerk-, piketvergoeding gemaakt. Dit heeft eveneens te maken met meer toezicht buiten kantooruren. Met ingang van 2020 gaat het om een structureel budget van € 50.000,-.

N16. Werken met en opstellen van het Omgevingsplan

Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben alle gemeenten automatisch een  Omgevingsplan. Hieraan kunnen bouwplannen worden getoetst.
Voor 2029 moeten alle gemeenten zelf een Omgevingsplan opstellen en digitaal raadpleegbaar maken voor burgers en instellingen. In het Omgevingsplan moeten, naast de perspectieven die geschetst worden in de Omgevingsvisie, ook alle losse beleidsregels en verordeningen worden samengevoegd en geïntegreerd. Hierbij moeten alle verschillende belangen worden afgewogen en is ook een goede afstemming tussen alle betrokken interne en externe partijen vereist. Het Omgevingsplan biedt hiermee een kans te dereguleren door ‘dubbele regels’ en tegenstrijdigheden weg te halen. Ook biedt het de mogelijkheid om goed te participeren en integraal te kijken naar de fysieke leefomgeving in zijn geheel voor Heemskerk, en met accenten per deelgebied.
In 2021 wordt een start gemaakt met het Omgevingsplan. Hiervoor dient voor 2021 en 2022 een jaarlijks budget van € 250.000,- beschikbaar te worden gesteld.

N17. Programma energietransitie

Heemskerk werkt samen met andere overheden en organisaties mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een strategie waarin per regio aangeven wordt hoe en waar de opwek van duurzame energie (windturbines en zonnepanelen) mogelijk is. Daarnaast maakt Heemskerk een gemeentelijke Transitievisie warmte. In dit beleidsstuk moet er zicht komen op de vraag hoe in 2050 alle wijken aardgasvrij zijn. Daarna worden voor alle wijken wijkuitvoeringsplannen gemaakt. De Transitievisie warmte moet eind 2021 klaar zijn en de wijkuitvoeringsplannen moeten uiterlijk in 2023 klaar zijn.

In ons programma Energietransitie ligt de nadruk op het realiseren van de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies warmte. Om uitvoering te gaan geven aan de Energietransitie zetten we in op een programma. De benodigde financiële middelen om de plannen die we ontwikkelen ter voorbereiding en uitvoering van de Energietransitie, storten we in de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Energietransitie. De looptijd van deze bestemmingsreserve is 4 jaar (2021 tot en met 2024) en heeft een financieel plafond van € 805.000,-. Voorgesteld wordt om hier voor een periode van 4 jaar een jaarlijks budget van € 200.000,- voor te reserveren.

Programma Energietransitie

2021

2022

2023

2024

Totaal

Programmamanager + projectondersteuner

165.000

165.000

165.000

495.000

Transitie visie warmte (TVW)

100.000

50.000

150.000

Wijkaanpak gasloos vervolg op TVW

20.000

20.000

20.000

20.000

80.000

Regionale energiestrategie (RES)

20.000

20.000

20.000

60.000

Regionaal energieprogramma (REP)

0

All electric , voorbereiding quick scan (motie)

20.000

pm

pm

pm

20.000

325.000

255.000

205.000

20.000

805.000

Per jaar

201.250

N18. Klimaatadaptatie

De gemeente Heemskerk heeft als doel het realiseren van een klimaatbestendige leefomgeving in 2050. Om dit te bereiken wordt in 2020 een klimaatadaptatieplan opgesteld samen met de gemeente Beverwijk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit plan bevat een aanpak met maatregelen die nodig zijn op het gebied van wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming.

In 2018 zijn middelen aangevraagd voor de voorbereidingsperiode van 3 jaar voor het opstellen van het Klimaatadaptatieplan (€ 20.000,- structureel). Vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Holland zijn gelden overgemaakt naar de regio Noord Kennemerland Zuid (Beverwijk en Heemskerk) ter ondersteuning van het opstellen van het klimaatadaptatieplan.

De verwachting is dat er na het gereedkomen van het klimaatadaptatieplan (vanaf 2021) middelen nodig zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren. Daarom wordt voor de periode van 3 jaar een totaalbudget van € 75.000,- aangevraagd (€ 25.000,- per jaar).

N19. Programma Onderwijshuisvesting 2020

In de Voorjaarsnota 2019 is een krediet van € 195.000,- voor 2020 toegekend voor de uitbreiding van Kindcentrum de Marel (voormalige Tweespan) in het Programma Onderwijshuisvesting 2020.  
Veel leerlingen van de in augustus 2019 gesloten Islamitische school zijn in het schooljaar 2019-2020 aangemeld bij KC de Marel. Daarmee werd voor deze school de ruimtebehoefte in vierkante meters hoger. Ook werd de uitbreiding hierdoor permanent noodzakelijk. De toekenning in het programma Onderwijshuisvesting 2020 is hierop aangepast. De verhoging van het krediet met € 386.474,- leidt tot een hogere kapitaallast van € 15.459,- aflopend met ingang van het begrotingsjaar 2021.

N20. Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2033

Door de schoolbesturen en de gemeente is met veel enthousiasme gewerkt aan een visierijk Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit plan geeft, met een doorkijk van 15 jaar, een toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen van de gemeente Heemskerk. De raad heeft het IHP in haar vergadering van 27 juni 2019 vastgesteld. De financiële vertaling van het IHP wordt nu meegenomen in deze perspectiefnota.

Financiële effecten Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)
In het uitvoeringsplan IHP krijgt de uitvoering van het voorkeursscenario een plek en wordt de planning geborgd door middel van een financiële dekking vanaf 2021. In het uitvoeringsplan wordt onderscheid gemaakt tussen het uitlijnen van verdere acties die voortkomen uit de visie en de uitvoering van de bouwprojecten. Daarin is aandacht voor de vervolgacties, planning, rolverdeling en financiën voor alle in het IHP genoemde plannen. Het uitvoeringsplan sluit aan bij de systematiek van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, die uitgaat van het bekostigen van een startbedrag en de overige m² bruto vloeroppervlakte.

Als gevolg van prijsstijgingen in de bouw zijn de, in het IHP 2020-2024 (uit het jaar 2019), gehanteerde normbedragen niet meer actueel. Hierin is uitgegaan van een investeringsbedrag voor nieuwbouw van € 2.297,- per m² bruto vloeroppervlakte (prijspeil 2019) voor een bijna energie neutraal gebouw (BENG). Uit recente aanbestedingen blijkt dat dit bedrag in de huidige markt niet toereikend is om een bijna energie neutraal gebouw te realiseren. In het uitvoeringsplan zijn daarom de investeringsbedragen gecorrigeerd naar prijspeil 2020 en daarmee geïndexeerd met 6,08%.
Jaarlijks worden de normbedragen door de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) met een geadviseerd percentage geïndexeerd. De VNG komt eind juni/begin juli 2020 mogelijk met een advies over het hanteren van de nieuwe normbedragen bijna energie neutrale gebouwen.

De investeringen IHP
De totale investering voor de uitvoering van het IHP komt uit op € 23.610.000,- (prijspeil 2020) voor de gehele periode tot en met 2033.
De schoolbesturen investeren aanvullend een eigen bijdrage van € 557.000,-.
Voor de jaarschijven 2021 tot en met 2024 betekent dit:

2021

2022

2023

2024

Beschikbaar stellen krediet

€ 2.920.000,-

€ 7.870.000,-

Het voorbereidings- en bouwkrediet zijn samengevoegd, deze zullen nog uitgesplitst gaan worden. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten pas 2 jaar na beschikbaarstelling van het krediet hoeven te worden opgevoerd. Voor deze kredieten geldt dat in plaats van alleen na het 1e jaar, deze ook nog na het 2e jaar overgeheveld kunnen worden.

De kapitaallasten
Uit de bouwprojecten scholen vloeien structurele kosten (rente en afschrijving) voort.

2021

2022

2023

2024

Structurele kosten

€ 189.800,-

€ 187.610,-

Incidentele kosten IHP
Uit de bouwprojecten scholen vloeien incidentele kosten (tijdelijke huisvesting, sloopkosten en afschrijving boekwaarde) voort.

2021

2022

2023

2024

Incidentele kosten

€ 330.000,-

€ 408.698,-

Schoolgebouw Willem van Coulsterstraat 2

De schoollocatie aan de Willem van Coulsterstraat 2 is op dit moment niet als school in gebruik.
Het is de bedoeling om deze locatie tijdens vervangende nieuwbouw van schoollocaties te gebruiken als wissellocatie. Daarvoor is het noodzakelijk om dit schoolgebouw goed te onderhouden. Het budget dat wordt uitgespaard met het niet inhuren of kopen van tijdelijke huisvesting kan voor dit doel worden ingezet.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 13:34:59 met de export van 08/20/2020 13:16:51