Perspectiefnota 2021 - 2024

4. Taskforce

De taskforce heeft in het 1e kwartaal van dit jaar de mogelijkheden onderzocht om te komen tot meer inkomsten of minder uitgaven om de meerjarenbegroting weer structureel sluitend te krijgen. De lijst met maatregelen wordt hieronder gepresenteerd. Een uitgebreide toelichting per maatregel is te vinden in de bijlage.
De doelstelling om in 2021 een bedrag van 1,5 miljoen structureel te vinden en ook de taakstelling uit de Voorjaarsnota 2019 op het Sociaal domein (oplopend tot € 500.000 in 2023) in te vullen is gehaald. De maatregelen zijn zoveel mogelijk verdeeld over alle programma onderdelen.

Deze pagina is gebouwd op 08/20/2020 13:34:59 met de export van 08/20/2020 13:16:51